Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN                                                               JobAssist BV

 

Artikel 1 – Definities


Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door JobAssist aan de opdrachtgever hetzij mondeling, hetzij schriftelijk wordt voorgedragen ter vervulling van de vacature.

Vacature: de door de opdrachtgever aan JobAssist meegedeelde open plaats voor een functie
die in het bedrijf/de organisatie van de opdrachtgever dient te worden vervuld.

Functieprofiel: de door de opdrachtgever aan JobAssist meegedeelde omschrijving van de inhoud van de vacature en de al dan niet daaraan gekoppelde wensen voor een kandidaat.

Presentatie: de schriftelijke en/of mondelinge voordracht van een kandidaat in het kader van de opdracht.

Plaatsing: de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, een freelancerovereenkomst of een andersoortige overeenkomst tussen de opdrachtgever en een door JobAssist voorgedragen kandidaat of een door JobAssist aangeboden te beschouwen kandidaat.

Sollicitatieprocedure: de procedure gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen vanaf het moment van presentatie van een kandidaat aan de opdrachtgever tot aan de plaatsing van een kandidaat dan wel tot het moment van een eerdere beëindiging van de procedure, zoals beëindiging van de procedure door de kandidaat, door de opdrachtgever of door JobAssist.

 

Detachering: ingeval JobAssist optreedt als (tijdelijk) werkgever van een kandidaat en deze voor een bepaalde periode detacheert naar een inlener, wordt een inleningsovereenkomst gesloten tussen JobAssist en inlener. De inleningsovereenkomst is individueel maatwerk en zal als zodanig ook worden afgesloten tussen partijen. Indien noodzakelijk is een standaard inleningsovereenkomst opvraagbaar.

Artikel 2-Algemeen


Op alle overeenkomsten tussen JobAssist en haar opdrachtgevers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door JobAssist zijn bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door JobAssist, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden.

Artikel 3-Werving & Selectie


Na het sluiten van een overeenkomst tussen partijen draagt JobAssist één of meer kandidaten voor aan de opdrachtgever op basis van de bij JobAssist op dat moment bekend zijnde hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat enerzijds en van het functieprofiel anderzijds, één en ander zoals nader is overeengekomen tussen partijen. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.

JobAssist gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt, of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. JobAssist sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten.

Artikel 4-Exclusiviteit


Indien tussen partijen wordt overeengekomen dat er sprake is van een exclusieve wervings- overeenkomst, is gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever gehouden alle activiteiten ten aanzien van de werving en selectie van kandidaten, te laten uitvoeren door JobAssist. Voorts zal JobAssist in geval van een exclusieve wervingsovereenkomst, gepresenteerde, dan wel bij opdrachtgever te presenteren kandidaten gedurende de duur van de sollicitatieprocedure niet bij andere opdrachtgevers presenteren. Indien er zich kandidaten rechtstreeks of via andere bronnen bij de opdrachtgever melden worden deze doorverwezen naar JobAssist zodat ze kunnen worden opgenomen in de procedure.

 

Artikel 5- Garantie regeling


Indien vóór of binnen een termijn van drie maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst, deze overeenkomst met de door JobAssist geplaatste kandidaat wordt beëindigd, zal JobAssist jegens de opdrachtgever de verplichting hebben eenmalig kosteloos een andere kandidaat voor dezelfde wederom ontstane vacature voor te dragen. Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de opdrachtgever alle verschuldigde vergoeding(en) en/of declaratie(s) aan JobAssist zijn voldaan én onder voorwaarde dat JobAssist in redelijkheid in staat is vast te stellen, op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie, dat de opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst met de kandidaat geen verwijt treft.

Slechts eventuele extra kosten die moeten worden gemaakt zoals advertentiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6-Derdenwerking


Ingeval opdrachtgever binnen twee jaar na de datum van presentatie van een kandidaat alsnog met deze kandidaat een arbeidsovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst aangaat, hetzij voor de in de opdracht genoemde, hetzij voor een andersoortige functie wordt de aldus gesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van JobAssist overeenkomstig de overeenkomst tussen JobAssist en de opdrachtgever en is opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd krachtens deze overeenkomst. Bovenstaande geldt ook indien een overeenkomst wordt aangegaan met een zusterbedrijf dan wel een organisatie, die in enig ander samenwerkingsverband staat met de organisatie. Opdrachtgever is jegens JobAssist gehouden om hiervan uiterlijk binnen één week na de totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen aan JobAssist op straffe van een verbeurte van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van het verschuldigde honorarium en onverminderd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium.

Artikel 7- Vertrouwelijkheid


Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door JobAssist gepresenteerde schriftelijke bescheiden zoals curriculum vitae en dergelijke, over te dragen c.q. ter inzage te verstrekken aan derden. Ook is het niet toegestaan vertrouwelijke informatie rondom de kandidaten op te slaan of op andere wijze te delen met derden.

Artikel 8-Verantwoordelijkheid


Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. JobAssist sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder ook begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering met de opdrachtgever een overeenkomst zijn aangegaan. De opdrachtgever kan hieruit geen rechten ontlenen om het verschuldigde honorarium aan JobAssist niet te betalen.

Artikel 9-Honorarium


JobAssist werkt op ‘no cure – no pay basis’.

Het honorarium is afhankelijk van de overeengekomen ondersteuning bij de werving en selectie. Er zijn twee mogelijkheden:

  • JobAssist werft , verzorgt de pré selectie en zorgt voor extra info van de kandidaat.

Bij een succesvolle match bedraagt het honorarium € 3.350,-

 

  • JobAssist werft en selecteert en voert gesprekken met kandidaten. Na selectie stelt JobAssist de geschikte kandida(a)t(en) voor aan de opdrachtgever mét een mondelinge toelichting. Indien gewenst biedt JobAssist ondersteuning bij het sollicitatiegesprek.

Bij een succesvolle match bedraagt het honorarium 2 bruto maandsalarissen van de

benoemde kandidaat.

 

Indien een opdracht in exclusiviteit aan JobAssist is verleend, wordt in geval van voortijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever de gemaakte kosten in rekening gebracht bestaande uit een fee van € 1000, =.

Nadat de opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelancerovereenkomst of een andersoortige overeenkomst heeft gesloten, zal de opdrachtgever binnen een week na het sluiten van de overeenkomst een kopie van deze overeenkomst aan JobAssist verstrekken.

 

Alle eventuele bijkomende kosten (zoals kosten van een psychologisch onderzoek, advertentiecampagne waaronder de productie- en plaatsingskosten van advertenties) zijn voor rekening van de opdrachtgever en vormen geen onderdeel van het honorarium. Daarnaast kan JobAssist in opdracht van en voor rekening van opdrachtgever naast de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging extra werkzaamheden en/of diensten verrichten. Deze aanvullende werkzaamheden en/of diensten dienen tussen partijen schriftelijk te zijn overeengekomen en een overzicht van deze werkzaamheden en/of diensten wordt op eerste verzoek van opdrachtgever door JobAssist aan opdrachtgever meegedeeld samen met het voor elke bijzondere werkzaamheid en/of dienst geldende tarief.

 

Artikel 10-Betalingstermijn

 

Alle vermelde bedragen zijn exclusief Btw. Betaling van de factuurbedragen dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening hierbij is uitgesloten. Indien niet binnen voornoemde termijn volledige betaling is geschied is JobAssist gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die het gevolg zijn van wanbetaling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de vordering, met een minimum van euro 70, = exclusief Btw.

 

Artikel 11-Opzegging

 

JobAssist is gerechtigd tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst op ieder moment, in geval JobAssist van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen.

Indien in geval van overmacht JobAssist niet op tijd de dienstverlening kan verlenen, heeft zij het recht de dienstverlening op de schorten, dan wel van de dienstverlening af te zien, al naar gelang de omstandigheden. JobAssist zal in zulke gevallen met de opdrachtgever overleggen omtrent de te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade te voorkomen.

 

Artikel 12-Toepasselijk recht

Op alle te onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht bij de arrondissementsrechtbank te Almelo dan wel de bevoegde kantonrechter.

Artikel 13-AVG-wet, cookies en persoonsgegevens.

13.1 AVG-wet

Bij JobAssist willen we je graag op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws. Daarom gebruiken we je naam en e-mailadres om je op de hoogte te houden. Andere gegevens zoals je NAW-gegevens en je telefoonnummer blijven alleen in ons bestand staan om contact met je op te nemen als er wat aan de hand is bijvoorbeeld bij het mislukken van een betaling. We geven deze gegevens nooit* aan derden of voor andere doeleinden tenzij jij daar toestemming voor geeft.

*Wanneer er sprake is van een strafbaar feit of een criminele activiteit geldt dit niet, en zal JobAssist deze gegevens vrijgeven aan de desbetreffende instanties.

13.2 Cookies

Op www.jobassit.nl zijn cookies toegevoegd om te kijken wat je bezighoudt op onze website. Ook kunnen wij Google Analytics gebruiken om je website gedrag te bekijken en in kaart te brengen. Zo kunnen we de website verder optimaliseren. Ook worden deze gegevens alleen intern gebruikt en nooit vrijgegeven aan derden tenzij er toestemming door jezelf is verleend.

13.3 Persoonsgegevens

JobAssist wil graag weten wie klant is of is geworden. Het is daarom erg belangrijk om altijd de juiste gegevens in te voeren. Deze gegevens staan goed beveiligd bij ons in het systeem en worden alleen gebruikt voor ons zelf of voor een klantgerichte aanbieding. JobAssist zal nooit zonder toestemming jouw gegevens verspreiden of verkopen aan derden.

Disclaimer

De door JobAssist verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij JobAssist. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

 

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.jobassist.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@jobassist.nl

 

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. JobAssist aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.

 

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld. JobAssist kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade.

 

Typ- en spelfouten voorbehouden.

 

Oldenzaal, april 2018.